Редовна седница 24.09.2019.

Tuesday, September 24, 2019 from to (Europe/Belgrade)
at Institute of Physics Belgrade ( Zvonko Maric Hall )
DescriptionДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходне редовне седнице Научног већа Института за физику у Београду одржане 09.07.2019. године.

2. Утврђивање предлога за избор у научно звање и избор у истраживачко звање (извештај Комисије за вредновање научног рада):
2.1. др Станко Недић-избор у звање научни сарадник (извештај, резиме, презентација)
2.2. др Михаило Савић-избор у звање научни сарадник (извештај, резиме, презентација)
2.3. др Милена Филиповић-избор у звање научни сарадник (извештај, резиме, презентација)
2.4. др Војислав Милошевић-избор у звање научни сарадник (извештај, резиме, презентација)
2.5. др Соња Ашкрабић- реизбор у звање научни сарадник (извештај, резиме, презентација)


3. Покретање поступака за изборе у звања (извештај Комисије за вредновање научног рада о материјалима кандидата):
3.1. др Игор Станковић-избор у звање научни саветник (материјал)
3.2. др Александра Нина-избор у звање виши научни сарадник (материјал)
3.3. др Мартина Гилић-избор у звање виши научни сарадник (материјал)
3.4. др Зоран Грујић-избор у звање виши научни сарадник (материјал)
3.5. др Марија Пуач-избор у звање научни сарадник (материјал)
3.6. др Ларс Бемстер-избор у звање истраживач сарадник (материјал)

4.  Усвајање Пословника о раду Научног већа Института за физику по предлогу Радне групе за промену Пословника.
4.1. Предлог за промену Члана 21 новог Пословника о раду Научног већа (допис)


5. Давање мишљења Научног већа о молби за продужење радног односа:
-др Зоран Љ. Петровић (молба)

6. Обавештења, питања, дописи и предлози.
6.1. Информације о раду Матичног научног одбора за физику (допис)

НАПОМЕНЕ: Материјали за покретање поступака за изборе у звања на овој седници се примају закључно са 20.09. 2019. године. Дописи уз тачку 6 и предлози у писаној форми за промену дневног реда се примају закључно са 23. 09. 2019. године у 12 часова. О питањима за која се јавно гласа (тачке 1, 2, 3, 4) службено одсутан члан НВ-а може послати електронском поштом свој глас секретару НВ-а.

Пошто се за тачку 5 гласа тајно, члан НВ који се налази на службеном одсуству ван Београда може да овласти секретара НВ да гласа у његово име. Овлашћење важи само за конкретну седницу НВ и за именовану тачку дневног реда. Овлашћење мора да садржи тачан датум седнице и да једнозначно именује тачку дневног реда на коју се односи. Овлашћење мора бити потписано од стране овлашћивача и упућено председнику односно заменику председника НВ у папирној или скенираној форми. Сва приспела овлашћења се морају завести у архиви Института, чиме постају важећа.

Material
Slides powerpoint filedown arrow pdf filedown arrow document word file} pdf filedown arrow
Go to day